Minnen från de första åren

ViviAnn Lundeberg, en av grundarna till SeniorNet Sweden, pensionerad arkitekt road av planeringsfrågor, organisation, sponsorsamarbete och ekonomiska frågor har plockat fram sina anteckningar från de första åren när föreningen skapades.

Här nedan berättar hon om de första åren:

 

 

 

 

 

Bakgrund – hur det började

SeniorNet Sweden bildades den 11 mars 1997 vid det första årsmötet. Förberedelserna hade pågått några månader, sedan hösten 1996: en interrimstyrelse hade tagit fram stadgeförslag och presentations-material, den första klubben var i startgroparna och en provisorisk webbplats producerad. Och intresset var stort, både bland medier och  viktigast – bland seniorer.

Sedan dess har mycket hänt, SeniorNet Sweden har växt och förändrats på flera sätt. Därför vill jag skriva ner en kort berättelse ocm den första tiden, något om människor och aktiviteter, om visioner, planer och tankar, om vad vi planerade och gjorde. Det blir förstås en subjekt historia, helt ur min synvinkel som första ordförande och en av grundarna.

Naturligtvis börjar jag med att presentera medlem nr 1: Marta Sandén.


Marta Sandén
var startmotor för SeniorNet Sweden, interimordförande och sedermera generalsekreterare (t.o.m 1999). Utan hennes idéer, kunskaper om IT-världen och om marknadsföring hade det inte blivit något… Dessutom var hennes entusiasm smittsam även på departement och i företag.

Från USA fick Marta vetskap om SeniorNet, en ideell organisation som ordnade utbildning om datorkunskap för äldre. Hon besökte SeniorNets grundare Mary Furlong sommaren 1996 och kom hem med tanken att göra något liknande i Sverige. Marta Presenterade idén inom ITKommissionen, där hon var sekreterare. ITK gav henne i uppdrag att undersöka intresset för IT-kunskap hos svenska seniorer. Hon letade upp ett antal kompetenta seniorer och kallade samman en grupp som diskuterade frågan och därefter grundade SeniorNet Sweden. Marta kunde på deltid arbeta med den nya föreningen, vilket var helt avgörande för SeniorNets framtid.

Här är “IT-Kommisionens Expertgrupp“, grundare av SeniorNet Sweden. Flera arbetsgrupper formulerade tankarna kring SeniorNet Sweden – mål och verksamheter – och utarbetade det stadgeförslag som antogs av första årsmötet. En del av grundarna tog på sig olika uppgifter inom SeniorNet:s verksamhetsområden.

Redan innan det första årsmötet pågick alltså en intensiv verksamhet. Både visionärt tankearbete och praktisk planering för presentation och PR. Det gällde ju att formulera syfte och mål och yttre ramar för nätverket – och även om vi som jobbade med det föreföll vara rätt så överens om vad vi tyckte, så var det ett finlir för att komma fram till något riktigt bra.

Årsmöte 11 mars 1997

Vid det första årsmötet valdes denna styrelse:

Monica Boethius, Bengt Borgström, Britt-Marie Bystedt, Stig Holmström, Madeleine von Heland, ViviAnn Lundeberg (ordf), Tomas Ohlin (sekr), Owe Rydell (vice ordf), Herbert Söderström, Lena Wennberg (kassör).

 

 Syfte och stadgar

Jag vill gärna börja historien med att ta upp stadgarna.

Stadgarna är viktiga. Min syn på stadgar är att de ska vara så kortfattade som möjligt och bara ta upp de mest väsentliga frågorna. För en ideell förening är det särskilt önskvärt att detaljparagraferna inte binder verksamheten och hindrar utvecklingen. När jag ändå hävdar att stadgarna är mycket viktiga är det inte de formella paragraferna som jag tänker på i första hand, utan verksamhetsparagrafen.

Svar på frågan: Vad är det som SeniorNet Sweden vill göra?

Så här skrev vi 1997 i stadgarnas §3: SeniorNet Sweden ska verka inom IT-området för äldre personers behov genom att bland annat arbeta för:

  • att skapa fysiska och elektroniska mötesplatser
  • att anordna utbildning för seniorer för att underlätta deras utnyttjande av tjänster och andra aktiviteter på Internet
  • att utveckla läromedel och hjälpmedel
  • att ställa krav på att elektronisk utrustning, information och service i samhället anpassas för ökad användarvänlighet och säkerhet
  • att uppmuntra till ett brett deltagande i SeniorNet Sweden för att förebygga social isolering och knyta nya kontakter mellan äldre och yngre generationer.
  • att stimulera till samverkan mellan liknande intresseorganisationer i Sverige och andra länder Och så mitt tillägg
  • att söka ekonomiska resurser för att nå dessa mål

Organisation, styrelse och kansli

En av loggorna

Vad kunde vi då göra under de första åren? Ja, det var faktiskt en hel del. Vi som arbetade vid kansliet var Marta Sandén, (generalsekreterare på deltid som sekreterare vid IT-kommissionen), Karin Åkerblom (delvis timarvoderad) och ViviAnn Lundeberg (arbetande ordförande, ej arvoderad).

Så småningom kom flera frivilliga medlemmar som gjorde insatser på kansliet, såsom utskick och liknande.

Karin Åkerblom var medlemssekreterare och hade tä
ta kontakter med medlemmarna, speciellt dem som ville bilda klubb. Hon höll också i den utåtriktade verksamheten med introduktionskurser och utveckling av undervisningsmetoder.


Klicka för Kunskap
, en CD-skiva med Officepaketet och Internetkunskap som klubbarna använde för sina studiecirlar. Fanns från början både för PC och Mac. Sponsrad av Microsoft och SEB.

Styrelsen fungerade i huvudsak som diskussionsforum men också med vissa arbetsuppgifter – Owe Rydell (vice ordf) och Tomas Olin (sekreterare) utgjorde styrelsens arbetsutskott tillsammans med ordförande och kansli. Lena Wennberg (kassör) medverkade med synpunkter på budget och kontakter med tilltänkta sponsorer.

IT-Kommissionen stödde SeniorNet den första tiden genom dels generalsekreteraren Marta Sandéns mångskiftande arbetsuppgifter, dels praktiskt och ekonomiskt stöd i form av möteslokal, telefon och porto samt kopiering m.m- Vi kände stödet från såväl ITK:s vd Anne-Marie Nilsson som övrig personal – trots att det egentligen inte fanns plats för oss där. Lokalfrågan kunde dock lösas provisoriskt sommaren 1997 genom att kansliet fritt kunde disponera ett kontorsrum som ViviAnn för sin konsultverksamhet hyrde på Qnutpunkten på Östermalmsgatan. Där var trångt men trivsamt. Flyttning till egna, större lokaler blev aktuellt året därpå.

Budgeten låg på c.a 960.000 kr för de första åren. Omfattningen för 1997 blev följande:

Intäkter
– medlemsavgifter 38′
– startbidrag 625′
– projektmedel 310′
Summa  intäkter 973′

Kostnader
– administration 350′
– marknadsföring, web 210′
– klubbar, konferenser 30′
– projektkostnader 265′
Summa kostnader 855′

Vad är egentligen SeniorNet Sweden?

Det finns många olika meningar om vad SeniorNet ska vara och göra.  “Mitt SeniorNet” ser ut ungefär så här:

  • ett nätverk av engagerade seniorer, formellt en ideell förening
  • en svensk webbplats som är en mötesplats på Internet för äldre
  • lokala fysiska mötesplatser i form av självständiga klubbar.

Och så skall vi ha roligt tillsammans!”

Loggan

ViviAnn Lundeberg
Lidingö 2007