Digital kompetens på äldreboenden

2017-03-09 fastställde regeringen hur eleverna i grund- och gymnasieskolan via läro- och kursplaner skall ges Stärkt Digital Kompetens. Men redan 20 år tidigare beslöt regeringen att delfinansiera uppstarten av SeniorNet Sweden, där digital kompetens utvecklas och stärks genom ideellt arbete där äldre lär äldre. En förutsättning för att man ska kunna tillägna sig och tillämpa digital kompetens är naturligtvis tillgången på digitala verktyg och internet.

Speciellt kritiskt är att i Sverige saknar 70 % av äldreboendena internet för de boende; personalen har naturligtvis internet. Det stämmer illa med att Sverige 2016-07-04 anslöt till FN-resolutionen att tillgång till internet är en av de mänskliga rättigheterna för att alla ska kunna delta i samhället och utöva sina medborgerliga rättigheter.

 

Ett spjutspetsengagemang finns hos SeniorNet Växjö, som med stöd av Familjen Kamprads stiftelse installerar 500 surfplattor med tillbehör hos samtliga kommuner i Småland. Det är stiftelsens förhoppning att surfplattorna ska bidra till förbättrad livskvalitet för äldre genom ny teknik. Teknik som kan innebära att den äldre i större utsträckning bland annat kan behålla sitt sociala nätverk, underhålla personliga intressen och skapa bättre förutsättningar för ett livslångt lärande.

Surfplattor i all ära, men de är inte till stor glädje om det inte finns tillgång till Internet på äldreboendena. Många äldre har inte förmågan att på egen hand skaffa ett privat internetabonnemang. I Stockholm kommer alla som bor på äldreboenden att ha tillgång till bredband i sina rum senast vid utgången av 2017. Det beslutet är ett resultat av ihärdig uppvaktning från SeniorNet Kungsholmen. Men de boende kommer att få välja leverantör själva och betala själva.

Text:
Olov Östberg och Birgitta Jonsson